martes, 29 de julio de 2008

BAN Municipal a Pineda

L’alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, ha dictat un BAN en què prohibeix la manipulació, transport i emmagatzematge no autoritzat de ferralla.
Davant la proliferació de persones que es dediquen de manera incontrolada a la recollida de ferralla i amb la finalitat de garantir una millor convivència, seguretat i salubritat en l’ús de la via pública, l’alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, ha dictat un ban per prohibir la manipulació, transport i emmagatzematge no autoritzat de ferralla.
La prohibició, que es fa ressò de les queixes dels veïns del municipi, prohibeix expressament la manipulació de contenidors, el transport i l’acumulació de residus (deixalles, ferralla i objectes de rebuig en general) i ordena el control policial d’aquestes pràctiques.
PROHIBICIÓ DE RECOLLIDA, TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE DE FERRALLA A LA VIA PÚBLICA
Un dels elements fonamentals per a la qualitat de vida en un municipi és l’ús cívic de la via pública, entesa com a espai per a la convivència de les persones i per a la mobilitat lliure i segura de vehicles i vianants. Amb aquest esperit s’han dictat les normes d’àmbit estatal i local que regulen el trànsit de persones, vehicles i béns, i on s’estableix que el transport d’objectes s’ha de realitzar amb vehicles homologats i/o amb les degudes condicions de seguretat i salubritat. La Llei 339/1990, de 2 de març, sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, assenyala a l’article 9 que els usuaris de la via pública estan obligats a comportar-se de forma que no entorpeixin indegudament la circulació, ni ocasionin perill, perjudicis o molèsties
innecessàries a les persones, o danys als béns.
En aquest sentit, s’entén que el transport o trasllat de residus i deixalles pot resultar una activitat molesta o insalubre, que s’ha de desenvolupar amb les degudes autoritzacions i condicions.
L’article 7 de la mateixa llei atribueix als municipis les competències d’ordenació i control del trànsit a les vies urbanes de la seva titularitat, així com la vigilància per mitjà dels seus agents, la denúncia de les infraccions que es cometin en aquestes vies i la sanció de les mateixes
quan no estigui expressament atribuïda a una altra administració.
D’altra banda, i en relació a la manipulació i transport de residus, l’ordenança municipal reguladora de la recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans, assenyala expressament el següent:
1. Una vegada dipositats en els contenidors autoritzats, els residus i rebutjos adquireixen el caràcter de propietat municipal (art. 22.1)
2. Ningú es pot dedicar a la recollida o aprofitament dels rebuigs de qualsevol tipus de residu sòlid urbà sense prèvia autorització municipal
(art. 22.2)
3. Es prohibeix la tria dels objectes i residus dipositats als contenidors específics per a trastos (art. 20.2)
4. No es permet el transvasament o manipulació d’escombraries fora dels espais específics habilitats pels serveis municipals (art. 12)
Finalment, s’ha d’assenyalar que són constants les queixes manifestades per ciutadans/es del municipi amb motiu de les molèsties ocasionades per la manipulació i transport indegut de residus per part de persones que realitzen activitats no autoritzades de reaprofitament de residus i similars.
Per tot això, i amb la finalitat de garantir una millor convivència, seguretat i salubritat en l’ús de la via pública, s’emet el següent BAN:
1. Resta totalment prohibida la manipulació sense autorització dels contenidors públics de residus amb la finalitat d’extreure’n objectes.
2. Resta totalment prohibit el transport i emmagatzematge no autoritzat a la via pública d’acumulacions de residus (deixalles, ferralla i objectes de rebuig en general).
3. L’incompliment d’aquestes prohibicions serà objecte de sanció d’acord amb les ordenances
municipals.
4. Els agents de la Policia Local aixecaran acta per identificar, notificar, denunciar i decomissar els objectes a les persones que observin manipulant, traslladant o emmagatzemant residus sense
autorització.

No hay comentarios: